Ochrana osobnych udajov

Prevádzkovateľ e-shopu Slovenské KVETY na stránkach www.slovenske-kvety.sk IČO 53040058 sídlo Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Slovenské KVETY IČO 53040058 so sídlom Vrchárska 1707/15, 962 05 Hriňová (ďalej len „Prevádzkovateľ“);

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mail: kvety@slovenske-kvety.sk, tel.: +421 940 204 555;

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.slovenske-kvety.sk;

2. Prevádzkovateľ spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;

3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.slovenske-kvety.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov;

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovatelom;

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ  uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je prevádzkovateľ povinný údaje zmazať.

Príjemci a sprostredkovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Subdodávateľmi prevádzkovateľa sú:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Slovenská pošta (doručovacia služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);
  • GLS Slovakia (doručovacia služba);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: kvety@slovenske-kvety.sk;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.slovenske-kvety.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 1. januára 2022